Att förstå och ansöka om bygglov

02 maj 2024
Veronica Urena

editorial

Att förstå sig på bygglov kan vara utmanande för många som planerar att bygga nytt eller renovera befintliga byggnader. Ett bygglov är ett juridiskt tillstånd utfärdat av kommunen som ger rätt att bygga, tillbygga eller på annat sätt förändra en byggnad. Ingressen i denna artikel syftar till att ge en översikt över vad ett bygglov innebär och varför det är viktigt att ha kunskap om denna process innan man inleder ett byggprojekt.

Vad är bygglov?

Bygglov är en form av tillstånd som krävs för olika typer av åtgärder; från nyanläggning av byggnader till omfattande renoveringar eller tillägg till en befintlig struktur. Syftet med bygglovet är att säkerställa att byggnader och dess användning uppfyller de krav som finns i Boverkets byggregler (BBR), plan- och bygglagen (PBL) samt i kommunens detaljplaner. Dessa regler berör allt från estetiska aspekter, energianvändning, säkerhet, hälsa och tillgänglighet.

Innan du påbörjar byggplaner är det viktigt att ta reda på om ditt projekt kräver bygglov eller om det räknas som en anmälningspliktig åtgärd eller rentav om det är lov- eller anmälningsbefriat. Detta kan variera kraftigt beroende på projektets natur och din kommunens specifika regler.

bygglov

Ansökningsprocessen

Ansökan om bygglov kan uppfattas som en omfattande process. I ansökan behövs ritningar och eventuell teknisk beskrivning som visar hur byggnaden är tänkt att se ut och hur den ska placeras på tomten. Kommunen granskar sedan dessa utifrån aktuella lagkrav och regler.

När ansökan är inlämnad följer en handläggningstid där kommunen kan komma att begära kompletterande uppgifter. En viktig del i processen är också en grannkonsultation där grannarna ges möjlighet att ta del av och lämna synpunkter på planerna. Även om grannar invänder kan bygglov bli beviljat om planerna överensstämmer med de regelverk som gäller.

Efter att alla synpunkter beaktats och handläggningen är klar, fattas ett beslut. I positiva fall utfärdas bygglovet och projektet kan påbörjas enligt de riktlinjer som satts upp. Om beslutet är negativt finns möjligheten att överklaga.

Kostnader och tidsramar

Kostnaden för ett bygglov kan variera och det är viktigt att ta denna kostnad i beaktning när man beräknar budget för ett byggprojekt. Avgifterna baseras ofta på åtgärdens art och omfattning, samt på kommunens taxa. Det är även viktigt att ha i åtanke att handläggningstiden för ett bygglov kan variera. Normalt sett ska handläggningstiden inte överstiga 10 veckor, men beroende på projektets komplexitet och kommunens arbetsbelastning kan tiden vara både kortare och längre.

Det bästa sättet att hålla handläggningstiden så kort som möjligt är att från början se till att ansökan är fullständig och att alla nödvändiga dokument är korrekt ifyllda och inlämnade. 

Fler nyheter